Oferta

Zakres wykonywanych usług:

 • kompleksowe projekty budowlane (wszystkie branże i uzgodnienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: domów jednorodzinnych, budynków biurowych, handlowo-usługowych, przemysłowych.

 • projekty rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów.

 • kompleksowe projekty aranżacji wnętrz zarówno prywatnych jak i publicznych, obejmujące wizualizacje, rysunki wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje materiałowe.

 • sprzedaż projektów typowych - współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski (MG Projekt, LK projekt, Z500, Archon,Archeton), oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Z chęcią pomożemy przy wyborze Twojego wymarzonego domu.

 • adaptacje projektów gotowych -  sprawdzenie projektu typowego pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych-prawnych i opinii, wykonanie planu zagospodarowania terenu, sporządzenie planu BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uzgodnienia z rzeczoznawcą: p.poż i sanitarnym.

 • inwentaryzacje techniczne obiektów budowlanych zawierające: opis techniczny, rzut działki z inwentaryzowanym budynkiem (plan sytuacyjno- wysokościowy z naniesionym budynkiem), rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje przez wszystkie kondygnacje, elewacje budynku.

 • kierownik budowy (również obiekty zabytkowe)

 • inspektor nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, który pomoże przy realizacji inwestycji. Dzięki niemu osiągniesz zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka. Dopilnuje, aby proces budowy przebiegał zgodnie z przepisami, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z planowanym harmonogramem i kosztorysem. Do naszych obowiązków należy m. in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę i określonymi przepisami prawnymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 • przeglądy okresowe budynków (roczne, pięcioletnie)

 • ekspertyzy oraz opinie budowlane

 • świadectwa i projekty charakterystyki energetycznej

 • doradztwo techniczne - posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania

 • inwestor zastępczy - przejmuje pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Dysponuje niezbędnym doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników, dzięki temu zapewniamy odpowiednią jakość obsługi inwestycji. Dobieramy także w imieniu Inwestorów najkorzystniejsze oferty z wszystkich branż budowlanych, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. Reprezentujemy Inwestora w kwestiach technicznych i handlowych wykorzystując wiedzę zdobytą przy koordynacji wcześniejszych dużych projektów.